CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ CÁC THÁNH ( 01/11/2019) – CẦU CHO CÁC LINH HỒN ( 02/11/2019)

58

1. Thứ Sáu (Ngày 01 /11 / 2019):  Lễ Các Thánh Nam Nữ
           ⇒ Thánh lễ như thường lệ vào lúc 5h00 và 17h30

2. Thứ Bảy ( Ngày 02 / 11 / 2019): Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời
_ 5h00: Thánh Lễ tại Từ Đường Giáo Xứ
_ 15h00: Thánh Lễ chiều tại Từ Đường Giáo Xứ
_ 17h30: Thánh Lễ tại Nhà Thờ

Lưu ý về việc viếng Nhà Thờ và  Từ Đường Giáo Xứ (Nhà hài cốt):

1/ Kể từ trưa ngày 01 đến hết ngày mùng 2/11/2019 ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°)

2/ Tại giáo xứ: Từ ngày 01 đến ngày 08/11/2019. Sau Thánh Lễ sáng và chiều, cộng đoàn xuống Từ Đường giáo xứ ( nhà hài cốt )cầu nguyện cho các linh hồn. Ai thành tâm đi viếng Từ Đường giáo xứ ( nhà hài cốt ) với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục.
(Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°)

3/ Vào các ngày khác trong năm, ai đi Từ Đường giáo xứ ( nhà hài cốt ) và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần .
(
Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2, 1°).

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ