07:47 ,Thứ Sáu, 5 Tháng Ba, 2021

DANH MỤC KINH THÁNH 100 TUẦN CÓ 606 RADIO TRONG HỆ THỐNG

Tuần 1: Sách Sáng Thế, chương 1 – 2

Tuần 2: Sách Sáng Thế, chương 3 – 5

Tuần 3: Sách Sáng Thế, chương 5 – 11

Tuần 4: Sách Sáng Thế, chương 12 – 19

TUẦN 5: SÁCH SÁNG THẾ, CHƯƠNG 20 – 25

TUẦN 6: SÁCH SÁNG THẾ, CHƯƠNG 25 – 36

TUẦN 7: SÁCH SÁNG THẾ, CHƯƠNG 37 – 50

TUẦN 8: SÁCH XUẤT HÀNH, CHƯƠNG 1 – 7

TUẦN 9: SÁCH XUẤT HÀNH, CHƯƠNG 7- 15

TUẦN 10: SÁCH XUẤT HÀNH, CHƯƠNG 16 – 24

TUẦN 11: SÁCH XUẤT HÀNH, CHƯƠNG 25 – 34

TUẦN 12: SÁCH XUẤT HÀNH, CHƯƠNG 35-40

TUẦN 13: SÁCH LÊVI, TỔNG QUÁT

TUẦN 14: SÁCH LÊVI, CHƯƠNG 17 – 27

TUẦN 15: SÁCH DÂN SỐ, CHƯƠNG 1 – 12

TUẦN 16: SÁCH DÂN SỐ, CHƯƠNG 13 – 24

TUẦN 17: SÁCH DÂN SỐ, CHƯƠNG 25 – 36

TUẦN 18: SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT, CHƯƠNG 1-11

TUẦN 19: SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT, CHƯƠNG 12-26

TUẦN 20: SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT, CHƯƠNG 27-34

TUẦN 21: SÁCH GIO-SUA

TUẦN 22: SÁCH THỦ LÃNH

TUẦN 23: SÁCH BÀ RÚT, CHƯƠNG 1 – 4

TUẦN 24: SÁCH SAMUEL 1, CHƯƠNG 1-15

 

 

Bài mới