01:11 ,Thứ Sáu, 5 Tháng Ba, 2021

Thánh Ca Phụng Vụ

THÁNH VỊNH ĐÁP CA Năm C

Thánh vịnh Đáp ca Phụng vụ năm A
Thánh vịnh Đáp ca Phụng vụ năm B

Nguồn:thanhlinhchoir.com

MÙA VỌNG

Chúa nhật 1 mùa vọng. mp3
Chúa nhật 1 mùa vọng. pdf
Chúa nhật 2 mùa vọng. mp3
Chúa nhật 2 mùa vọng. pdf
Chúa nhật 3 mùa vọng. mp3
Chúa nhật 3 mùa vọng. pdf
Chúa nhật 4 mùa vọng. mp3
Chúa nhật 4 mùa vọng. pdf

MÙA GIÁNG SINH

Lễ vọng Giáng sinh. mp3
Lễ vọng Giáng sinh. pdf
Lễ đêm Giáng sinh. mp3
Lễ đêm Giáng sinh. pdf

Lễ rạng đông Giáng sinh. mp3
Lễ rạng đông Giáng sinh. pdf
Lễ ban ngày Giáng sinh. mp3
Lễ ban ngày Giáng sinh. pdf
Lễ các Thánh Anh Hài. mp3
Lễ các Thánh Anh Hài. pdf

Lễ Thánh gia. mp3
Lễ Thánh gia. pdf
Lễ Hiển linh. mp3
Lễ Hiển linh. pdf

ĐỨC MẸ-CÁC THÁNH-LỄ TRỌNG-KÍNH

Chúa Ba Ngôi. Mp3
Chúa Ba Ngôi. Pdf
Mình Máu Thánh Chúa. Mp3
Mình Máu Thánh Chúa. pdf
Lễ Truyền tin. Mp3
Lễ Truyền tin. Pdf
Mẹ lên trời. Mp3
Mẹ lên trời. Pdf
Mẹ vô nhiễm. Mp3
Mẹ vô nhiễm. Pdf
Mẹ Thiên Chúa. Mp3
Mẹ Thiên Chúa. Pdf
Đức Mẹ Mân côi. mp3
Đức Mẹ Mân côi. pdf
Lễ vọng Thánh Phêrô – Phaolô. Mp3
Lễ vọng Thánh Phêrô – Phaolô. pdf
Thánh Phêrô – Phaolô. Mp3
Thánh Phêrô – Phaolô. Pdf
Sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả. Mp3
Sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả. Pdf

Thánh Giuse. Mp3
Thánh Giuse. Pdf
Các Thánh. Mp3
Các Thánh. Pdf
Các Thánh TĐVN. Mp3
Các Thánh TĐVN. Pdf

Lễ Giao thừa. Mp3
Lễ Giao thừa. Pdf

Mồng 1 tết lễ minh niên. Mp3
Mồng 1 tết lễ minh niên. Pdf
Mồng 2 tết. Mp3
Mồng 2 tết. Pdf
Mồng 3 tết. Mp3
Mồng 3 tết. Pdf

Các Linh hồn (lễ nhất). Mp3
Các Linh hồn (lễ nhất). Pdf
Các Linh hồn (lễ nhì). Mp3
Các Linh hồn (lễ nhì). Pdf
Các Linh hồn (lễ ba). Mp3
Các Linh hồn (lễ ba). Pdf
Lễ tạ ơn. Mp3
Lễ tạ ơn. Pdf

MÙA CHAY – PHỤC SINH

Lễ tro mp3
Lễ tro pdf
Chúa nhật 1 mùa chay mp3
Chúa nhật 1 mùa chay pdf
Chúa nhật 2 mùa chay mp3
Chúa nhật 2 mùa chay pdf
Chúa nhật 3 mùa chay mp3
Chúa nhật 3 mùa chay pdf
Chúa nhật 4 mùa chay mp3
Chúa nhật 4 mùa chay pdf
Chúa nhật 5 mùa chay mp3
Chúa nhật 5 mùa chay pdf

Lễ truyền Dầu mp3
Lễ truyền Dầu pdf
Thứ năm tuần thánh (chiều) mp3
Thứ năm tuần thánh (chiều) pdf
Thứ sáu tuần thánh mp3
Thứ sáu tuần thánh pdf
Lễ lá mp3
Lễ lá pdf

Sau bài đọc 1 lễ vọng Phục sinh mp3
Sau bài đọc 1 lễ vọng Phục sinh pdf
Sau bài đọc 2 lễ vọng Phục sinh mp3
Sau bài đọc 2 lễ vọng Phục sinh pdf
Sau bài đọc 3 lễ vọng Phục sinh mp3
Sau bài đọc 3 lễ vọng Phục sinh pdf
Sau bài đọc 4 lễ vọng Phục sinh mp3
Sau bài đọc 4 lễ vọng Phục sinh pdf
Sau bài đọc 5 lễ vọng Phục sinh mp3
Sau bài đọc 5 lễ vọng Phục sinh pdf
Sau bài đọc 6 lễ vọng Phục sinh mp3
Sau bài đọc 6 lễ vọng Phục sinh pdf
Sau bài đọc 7 lễ vọng Phục sinh mp3
Sau bài đọc 7 lễ vọng Phục sinh pdf
Sau bài đọc Tân ước lễ vọng Phục sinh mp3
Sau bài đọc Tân ước lễ vọng Phục sinh pdf

Chúa nhật Phục sinh mp3
Chúa nhật Phục sinh pdf
Chúa nhật 2 Phục sinh mp3
Chúa nhật 2 Phục sinh pdf
Chúa nhật 3 Phục sinh mp3
Chúa nhật 3 Phục sinh pdf
Chúa nhật 4 Phục sinh mp3
Chúa nhật 4 Phục sinh pdf
Chúa nhật 5 Phục sinh mp3
Chúa nhật 5 Phục sinh pdf
Chúa nhật 6 Phục sinh mp3
Chúa nhật 6 Phục sinh pdf
Chúa nhật 7 Phục sinh mp3
Chúa nhật 7 Phục sinh pdf
Chúa Lên Trời mp3
Chúa Lên Trời pdf
Chúa Thánh Thần Hiện xuống mp3
Chúa Thánh Thần Hiện xuống pdf

THƯỜNG NIÊN

Chúa Chịu Phép Rửa .mp3
Chúa Chịu Phép Rửa .pdf
Chúa Nhật 2 thường niên .mp3
Chúa Nhật 2 thường niên .pdf
Chúa Nhật 3 thường niên .mp3
Chúa Nhật 3 thường niên . pdf
Chúa Nhật 4 thường niên .mp3
Chúa Nhật 4 thường niên . pdf
Chúa Nhật 5 thường niên .mp3
Chúa Nhật 5 thường niên . pdf
Chúa Nhật 6 thường niên .mp3
Chúa Nhật 6 thường niên . pdf
Chúa Nhật 7 thường niên .mp3
Chúa Nhật 7 thường niên .pdf
Chúa Nhật 8 thường niên .mp3
Chúa Nhật 8 thường niên .pdf
Chúa Nhật 9 thường niên .mp3
Chúa Nhật 9 thường niên .pdf
Chúa Nhật 10 thường niên .mp3
Chúa Nhật 10 thường niên .pdf
Chúa Nhật 11 thường niên .mp3
Chúa Nhật 11 thường niên .pdf
Chúa Nhật 12 thường niên .mp3
Chúa Nhật 12 thường niên .pdf
Chúa Nhật 13 thường niên .mp3
Chúa Nhật 13 thường niên .pdf
Chúa Nhật 14 thường niên .mp3
Chúa Nhật 14 thường niên .pdf
Chúa Nhật 15 thường niên .mp3
Chúa Nhật 15 thường niên .pdf
Chúa Nhật 16 thường niên .mp3
Chúa Nhật 16 thường niên .pdf
Chúa Nhật 17 thường niên .mp3
Chúa Nhật 17 thường niên .pdf
Chúa Nhật 18 thường niên .mp3
Chúa Nhật 18 thường niên . pdf
Chúa Nhật 19 thường niên .mp3
Chúa Nhật 19 thường niên . pdf
Chúa Nhật 20 thường niên .mp3
Chúa Nhật 20 thường niên . pdf
Chúa Nhật 21 thường niên .mp3
Chúa Nhật 21 thường niên . pdf
Chúa Nhật 22 thường niên .mp3
Chúa Nhật 22 thường niên . pdf
Chúa Nhật 23 thường niên .mp3
Chúa Nhật 23 thường niên . pdf
Chúa Nhật 24 thường niên .mp3
Chúa Nhật 24 thường niên . pdf
Chúa Nhật 25 thường niên .mp3
Chúa Nhật 25 thường niên . pdf
Chúa Nhật 26 thường niên .mp3
Chúa Nhật 26 thường niên . pdf
Chúa Nhật 27 thường niên .mp3
Chúa Nhật 27 thường niên . pdf
Chúa Nhật 28 thường niên .mp3
Chúa Nhật 28 thường niên . pdf
Chúa Nhật 29 thường niên .mp3
Chúa Nhật 29 thường niên . pdf
Chúa Nhật 30 thường niên .mp3
Chúa Nhật 30 thường niên . pdf
Chúa Nhật 31 thường niên .mp3
Chúa Nhật 31 thường niên . pdf
Chúa Nhật 32 thường niên .mp3
Chúa Nhật 32 thường niên . pdf
Chúa Nhật 33 thường niên .mp3
Chúa Nhật 33 thường niên . pdf
Chúa Nhật 34 Kitô Vua .mp3
Chúa Nhật 34 Kitô Vua . pdf

Bài mới