05:43 ,Thứ Năm, 16 Tháng Chín, 2021

đơn ghi danh giáo lý hôn nhân và dự tòng”

 

 3X4

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

   GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ

     GIÁO XỨ PHÚ TRUNG

 

 

ĐƠN GHI DANH

 LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN –  DỰ TÒNG , KHÓA  …… / 20….

 

Họ và Tên ( Tên Thánh):…………………………………………………………………………………..

Nam □ Nữ □

Sinh ngày ……. tháng ……………năm………. . Nơi sinh: ……………………………….

Trình độ học vấn: ……………….

  • Chưa Rửa Tội □ – Đã Rửa Tội □ – Chưa Thêm Sức □ – Chưa Kết hôn □ – Đã kết hôn □
  • Ly hôn  □ –  Lý do ly hôn :………………………………….

Ngày Rửa Tội: …………………………Tại Giáo Xứ: …………Giáo Phận: ……………

Ngày Thêm Sức: ………………………Tại Giáo Xứ ……………….Giáo Phận:…………….

Họ và Tên Cha: ………………………………………………………….

Họ và Tên Mẹ: ………………………………………………………….

Địa chị thường trú:………………………………………………………………………………

Thuộc giáo họ / giáo xứ:…………………………………… Giáo Phận: ……………

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………

Thuộc giáo họ/ giáo xứ:……………………………………… Giáo Phận: ……………

Điện Thoại (Tel): ………………………………………………………………………

Tôi tự nguyện ghi danh tham dự lớp giáo lý Hôn Nhân – Dự Tòng khóa …/20… tại Giáo Xứ Phú Trung. Tôi sẵn sàng chấp nhận theo thời gian biểu – nội quy mà khóa học quy định.

Gx Phú Trung, ngày ………tháng ……năm ……

Ký tên

Học viên ( tên thánh ):……………………………………………….

  • Ghi chú:
  • Đơn này thay sơ yếu lý lịch dành cho cả học viên công giáo và không công giáo.
  • Nếu học viên là người công giáo học giáo lý hôn nhân: ghi rõ tên thánh họ – tên của mình và cha mẹ.
  • Học viên là người công giáo nơi khác đến học giáo lý hôn nhân phải có giấy giới thiệu của Cha xứ nơi mình sinh hoạt theo địa chỉ thường trú trong hộ khẩu mình cư trú.
  • Nộp đơn ghi danh có dán hình thẻ cá nhân 3 x 4

Bài mới