12:59 ,Thứ Sáu, 5 Tháng Ba, 2021
TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN – TP. HCM

Giáo hạt : _____________________________

Giáo xứ : ______________________________

Điện thoại : ____________________________

Email :________________________________

ĐƠN XIN NHẬP XỨ

Kính thưa Cha Chính Xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ……………………………………………….

Gia đình chúng con trước kia thuộc Giáo xứ ____________________________________

địa chỉ _________________________________________________________________

nay di chuyển về địa hạt thuộc quý xứ _________________________________________

địa chỉ _________________________________________________________________

Xin Cha Chính Xứ và HĐMVGX chấp thuận cho gia đình chúng con nhập xứ, để được sinh hoạt trong cộng đoàn và hưởng những lợi ích thiêng liêng con cái Chúa.

Gia đình gồm ____ thành viên :

  1. (Tên thánh, HỌ TÊN) ______________________________ Sinh năm___________
  2. _______________________________________________ Sinh năm___________
  3. _______________________________________________ Sinh năm___________
  4. _______________________________________________ Sinh năm___________
  5. _______________________________________________ Sinh năm___________
  6. _______________________________________________ Sinh năm___________
  7. _______________________________________________ Sinh năm___________

Trong khi chờ đợi được chấp thuận, xin Cha Chính Xứ và HĐMVGX nhận nơi đây lòng kính trọng và biết ơn của toàn thể gia đình.

Xuất trình :

  • Sổ gia đình Công giáo                                                        Ngày…… tháng…… năm …………
  • Hộ khẩu hoặc Tạm trú (nộp photocopy)                                     Đại diện gia đình ký tên

                                                                                         

XÁC NHẬN và GIỚI THIỆU                                                                                                      

của Lm. Chính Xứ nơi cũ :                                          Họ tên __________________________

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

                       CHẤP THUẬN  của Lm. Chính Xứ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              Lm………………………………………….

Bài mới