Video Trực tiếp

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHỤ LỤC

  

CÁC GIỜ LỄ TRONG TUẦN 
NGÀY THƯỜNG:

* THỨ 2 ,3, 4,6 , 7 : LỄ SÁNG: 5H00 – CHIỀU : 17H30

*THỨ NĂM: 18H00

*   CHẦU THÁNH THỂ: 19H00 THỨ SÁU HẰNG TUẦN

CHÚA NHẬT:

* LỄ I: 5H00 – LỄ II: 7H00 – LỄ III: 16H30 – LỄ IV: 18H00

* CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG: 8H30 RỬA TỘI TRẺ EM

* THỨ SÁU ĐẦU THÁNG: 6H30 THĂM BỆNH NHÂN

Liên Kết Các WebSite

Vatican News Vatican News( Việt Ngữ)  –  Veritas Asia News( Việt Ngữ) HĐGM VN  – Hạnh các thánh theo Năm Phụng vụ Daily Readings –   UCA News: Catholic News Asia Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Góc Thiếu Nhi 

Back to top button
Close